Lifestyle, Výchova

Rozvíjanie správnych stravovacích návykov u detí

Človek, ktorý nemá možnosť prežiť detstvo zdravo, v dospelosti žije zdravým životným štýlom oveľa ťažšie. Zdravý životný štýl nám nikto nepripraví, preto sa to musíme naučiť pestovaním návykov a zručností.

Správny základ do života si dieťa vytvára približne do 4 rokov. V staršom veku sa zvyky už ťažko menia.

Význam výchovy v rodine

Dieťa je schopné prirodzenými cestami získavať a spracovávať skúsenosti zo všetkých oblastí života – a to platí aj o zdravom životnom štýle.

Spôsob učenia je v predškolskom veku nenásilný a prirodzený. Umožňuje dieťaťu nájdenie vlastnej cesty k správnemu spôsobu života. V predškolskom veku to znamená, že sa dieťa učí pri hre samo experimentovaním a zážitkom.

Zmyslom výchovy k zdravému životnému štýlu nie je teda len rozprávanie o zdraví, ale prepojenie s konkrétnymi zážitkami.

Prečo je to také dôležité?

Zdravá výživa dokáže priaznivo ovplyvniť telesný a psychický vývoj dieťaťa. Podporuje úspešný rast, duševný rozvoj aj zvýšenie odolnosti voči infekčným chorobám.

A kto môže najviac ovplyvniť stravovanie deti? Áno, sú to práve dospelí, teda rodičia, prarodičia a ďalší. Tí môžu ovplyvňovať vzťah dieťaťa k jedlu rôznymi spôsobmi:

  • Verbálne nabádanie, kedy je dieťa k jedlu volané a vysvetľuje sa, ako je pre neho nevyhnutné a zdravé. Preto má slovné vyjadrovanie dospelých o jedle veľký vplyv.
  • Tiež neverbálne, mimoslovne môže rodič ovplyvniť prijatie jedla.
  • Gestá, mimika a pohyby – dospelý si ich vo svojom správaní neuvedomuje a u dieťaťa môžu vyvolať nechcené pocity a pred pokrmom ho skôr varujú, než povzbudzujú. Dieťa si veľmi všíma, ako sa dospelý chová k jedlu a aký má postoj k potrave.

Nevyhnutnou zložkou výchovného pôsobenia v rodine je výchova k vhodnej a vyváženej výžive. Rodičia sa veľmi často dopúšťajú vážnych chýb, ktoré môžu prameniť z neznalosti o zložení potravy.

Na čo dať pozor?

Musí byť zachovaná nutričná hodnota jedla, obsah minerálnych látok a vitamínov a dobrá stráviteľnosť pokrmu.

Mnoho rodičov je neustále v zhone a má nedostatok času na prípravu. Veľmi často sa tiež pri výchove svojich detí, aj keď podvedome, opierajú o zvyklosti, podľa ktorých boli sami vychovaní. Tiež by si mali uvedomiť, že nezáleží len na tom, čo jedia, ale ako učia svoje deti, aby k jedlu pristupovali. Práve rodičia by mali vedieť, že duševné i faktické investície do zloženia stravy sa vrátia v podobe dobrého aktuálneho zdravia dieťaťa, ktoré tak má reálnu šancu udržať si ho po celý život.

Vznik správnych stravovacích preferencií a averzií môže u mladších detí ovplyvňovať otec, ako vzor postojov k jedlu a „referenčný“ činiteľ. Platí to najmä pre chlapcov.

Deti starostlivo sledujú správanie dospelých jedincov pri jedle a formou napodobňovania sa učia diferencovať medzi jedlami a preferovať tie, ktoré spontánne vyberajú rodičia.

Aj matka má svoj špecifický a nezameniteľný vplyv na vytvorenie jedálnych preferencií dieťaťa. Matky často volia špecifickú stratégiu: kombinácia farieb, používanie ozdôb na tanieri, pekná úprava stola pri stolovaní. Tieto stratégie môžu navodiť preferenciu pre nutrične hodnotné jedlo, ku ktorému dieťa nemá mať kladný vzťah.

Výchovný štýl rodičov a jedálenske správanie detí

Spôsoby výchovy sú bezprostredne spojené s jedálenským správaním, premietajú sa do utvárania postojov detí k jedlu, jedálenskej motivácii, výživových zvyklostí, návykov, preferencií a averziou. Výchovný štýl rodičov určuje, ako bude dieťa prijímať nové jedlo.

Je veľmi dôležité, aby si rodičia uvedomovali ciele nutričnej ​​výchovy, čo od nej očakávajú a aké budú voliť stratégie pri nutričnej výchove, aby sa dieťa naučilo správnym jedálnym zvyklostiam a správaniu. Rodičia musia byť sami presvedčení, že zloženie jedla, kvalita aj jedálenska situácia je dôležitým faktorom pre správny fyzický a psychický vývoj ich dieťaťa a že má závažnú úlohu v prevencii a ochrane pred mnohými zdravotnými a psychickými problémami.

Zdroje:
Fořt, Petr. Moderná výživa v praxi pre tehotné, dojčiace ženy a deti.
Havlínová, Miluše. Zdravá materská škola.

Autor: Mrg. Kateřina Kutálková, DiS.
Garantuje Alica Jordová, DiS – vedúci nutričný terapeut pre Detské centrum Ostrovček, Olomouc.

Previous ArticleNext Article

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *